Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

4109 0854 380
Reposted fromscorpix scorpix viazyrafa zyrafa
Reposted fromFlau Flau viaXavax Xavax

November 05 2019

6642 2f57 380
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamichalkoziol michalkoziol
2305 f61f 380
Reposted fromunco unco viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieprzygoda nieprzygoda
Ludzie często mówią: 'Masz psa? Jak jest stary, to kup sobie drugiego, młodego, żeby ci nie brakowało, jak tamten zdechnie'. Albo mówią do kogoś, kto cierpi: 'Nie przejmuj się, znowu pokochasz'. Według nich miłość to pewna ilość energii, którą człowiek dysponuje i którą można dowolnie przerzucać z jednego obiektu na drugi. Dla mnie miłość jest czymś nieprzekładalnym.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz

November 03 2019

6239 508c 380
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaZoonk11 Zoonk11
6625 8eaa 380
Reposted fromshakeme shakeme viaslowostwor slowostwor
9361 fd63 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTokyoMEWS TokyoMEWS

November 02 2019

Reposted fromtgs tgs viaHypothermia Hypothermia

October 29 2019

8185 c6f5
Reposted frombearded bearded viaburdeltata burdeltata
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadinsane madinsane

October 26 2019

Reposted fromgruetze gruetze viaTokyoMEWS TokyoMEWS
4587 362a 380
Reposted fromoll oll viahoneybunny honeybunny

October 25 2019

4547 f8bd 380
Reposted frompapaj papaj viatfu tfu
5365 ab08 380
4738 b5a3 380
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasarazation sarazation
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky

October 23 2019

7212 642f 380
Reposted fromrisky risky viarhubarbrr rhubarbrr
1809 d9f6 380
Reposted fromtfu tfu viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl