Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2019

2958 2d26 380
Reposted fromolbaria olbaria viaEvowe Evowe
3957 9dfd 380
Reposted fromtoganja toganja viaaura-lunaris aura-lunaris

October 15 2019

6311 27bb 380
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viakiks kiks
9799 c8d5 380
Reposted frompiehus piehus viabisia bisia
7970 346b 380
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaZoonk11 Zoonk11

October 12 2019

6670 1567 380
Reposted fromtichga tichga viaZircon Zircon

October 10 2019

4163 2687 380
Reposted frommhorrighan mhorrighan viakatastrofo katastrofo
9108 3f44 380
Reposted fromMtsen Mtsen viaikari ikari

October 08 2019

Reposted fromzelbekon zelbekon viabealobster bealobster

October 07 2019

2642 01db 380
Reposted fromlordsoth lordsoth viarurky rurky

October 06 2019

1390 6cbc 380
Reposted fromnyaako nyaako viapchamtensyf pchamtensyf

September 29 2019

8598 7c5a 380
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpressive impressive

September 28 2019

Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viaBetterDays BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl